2010-1, 2, 3 i 4-PI

Estat
Data
Registre nº
147-2010, 148-2010, 149-2010 i 150-2010
Resum de la causa:
Accions incidentals d’inconstitucionalitat interposades pel Tribunal de Corts, sobre la conformitat al Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals dels articles 24 i 25.1 del Codi de procediment penal que restringeixen l’assistència lletrada a partir de les 24 hores de la detenció.
Aute del 7 de juny del 2010, que acorda l’admissió a tràmit de les accions incidentals d’inconstitucionalitat 2010-1, 2, 3 i 4-PI. Editar
Aute del 8 de novembre del 2010, que desestima la petició d’aclariment formulada i que confirma el redactat de la sentència. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2010, que declara que l’incís “al cap de 24 hores de la seva detenció” de l’apartat d) de l’article 24 i els incisos “transcorregudes 24 hores de la seva detenció” i “transcorregut el termini de 24 hores a partir de la detenció” de l’article 25.1 del Codi de procediment penal són contraris a la Constitució, i per tant nuls. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: