2017-4-RE

Estat
Data
Registre nº
33-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. María del Rosario Andrade Detrell i Ignacio-José Fernández Andrade, contra els autes del 8 i del 22 de març del 2016 i del 6 de maig del mateix any, dictats per la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia i contra els autes del 4 d'agost del 2016 i del 20 de desembre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a la defensa, a la presumpció d'innocència i al recurs, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com per una presumpta vulneració del dret a la intimitat, reconegut a l'article 14 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-4-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: