2021-23-RE

Estat
Data
Registre nº
171-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 26 de febrer del 2021, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, i, de l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, així com dels principis de legalitat, d'igualtat d'armes i de no discriminació de les persones davant la llei.
Aute del 18 de maig del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-23-RE. Editar
Aute del 14 de juny del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: