2023-51-RE

Estat
Data
Registre nº
336-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat pel Sr. Emili Campos Arauz, actuant en el seu propi nom i interès, contra la sentència del 30 de juny del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent de l'article 41.1 de la Constitució, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, "en la seva vessant al dret a la defensa, al procés degut i el dret al sufragi reconeguts en l'article 10 de la Constitució. Les anteriors resolucions judicials també es troben en directa i absoluta contradicció amb el dret de tota persona a que la seva causa sigui vista equitativament per un tribunal independent e imparcial establert per la llei, que decideixi, sigui controvèrsies sobre drets o obligacions de caràcter civil, de disposar del temps i de les facilitats necessàries per preparar la seva defensa establerts en els articles 6.1, 6.3 i 17 de la Convenció Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de data 4 de novembre de 1.950 i l'article 3 del Protocol número 1 a la Convenció (Dret a eleccions lliures)".

Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-51-RE. Editar
Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent contra la sentència de desestimació. Editar
Sentència del 20 de novembre del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: