Inici

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Guillermina Tercero Yepes, contra l'aute del 13 de maig del 2024, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a l'accés a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Ibrahim Sarrar, contra la sentència del 16 de maig del 2024, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a ser informat de l'acusació, a no declarar-se culpable, a no declarar contra un mateix i a l'assistència tècnica d'un lletrat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, contra l'aute del 12 de març del 2024, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia, i, contra l'aute del 8 de maig del 2024, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret i no arbitrària i que no causi indefensió material efectiva, a la defensa, al recurs efectiu i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Recurs d'empara interposat pel Sr. Emili Campos Arauz, actuant en el seu nom i interès propis, contra l'aute del 9 de maig del 2024, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut, a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.