Sumari cronològic de causes

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Juan Marco Masson Blanch, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada Altres 1 de la Batllia en relació amb els autes penals 0000001/2019, anomenada causa Landstreet, que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-3-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la República Bolivariana de Venezuela, contra l'aute del 27 de novembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-1-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Aurelio Reñones Morla i de la Sra. Nadia Cheroud Begdouri, contra la sentència del 5 de desembre del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut sense indefensió i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-87-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Bernardo Quintana Kawage, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia en relació amb els autes penals 9000121/2018 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-86-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 27 de novembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a la seguretat jurídica i a no ser discriminat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com la dels drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge, reconeguts a l'article 14 de la Constitució.
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-85-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Zuleima Milagros Cordova Serna, contra la sentència del 20 de novembre del 2023, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en fets i en Dret i sense errors materials, reconegut a l'article 10 de la Constitució. 
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-84-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Agustín Alfonso Sánchez, contra la inactivitat de la Secció Civil 3 de la Batllia en relació amb la causa laboral 3000657/2020 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-83-RE.
  Editar
 • Sentència del 19 de febrer del 2024, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Tomàs Pascual Casabosch, contra la sentència del 29 de juny del 2023, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 1 de la Batllia, i, contra la sentència del 22 de novembre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, en el seu vessant del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, complerta i congruent amb les pretensions de les parts i no arbitrària, i que no produeixi indefensió material efectiva, reconegut a l'article 10 de la Constitució, així com del dret fonamental a la vida familiar, reconegut als articles 13.2 i 14 de la Constitució.
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-82-RE.
  Editar
 • Sentència del 19 de febrer del 2024, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Helmut Hartung, contra l'aute del 21 de setembre del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-81-RE.
  Editar
 • Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Stanislas Jean René Marie Chmielewski, contra la sentència del 6 de novembre del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant de prohibició d'indefensió, reconegut a l'article 10 de la Constitució. Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Stanislas Jean René Marie Chmielewski i de la societat Garbi Nàutic, SLU, contra la sentència del 19 de desembre del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant de prohibició d'indefensió, reconegut a l'article 10 de la Constitució. 
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-80-RE.
  Editar
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2023-80-RE i 2024-2-RE i l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-80-RE i 2024-2-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Eric Etchemendigaray Robert, contra la sentència del 28 d'abril del 2023, dictada pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 30 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 15 de gener del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-79-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Dolsa Font, contra la sentència del 4 de març del 2023, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 1 de la Batllia, i, contra la sentència del 30 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret d'accés a la jurisdicció, fet que situaria al recurrent en una posició d'indefensió material efectiva, per tal com se l'hauria privat de manera irraonable i desproporcionada per obtenir un pronunciament sobre el fons de la seva pretensió.
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-78-RE.
  Editar
 • Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Tomàs Junquera Garcia, contra la inactivitat de la Batllia en relació amb la causa 7000004/2023 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-76-RE.
  Editar
 • Sentència del 15 de gener del 2024, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Pablo Sebastian Navarro Morales, contra la sentència del 28 d'abril del 2023, dictada pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 30 d'octubre del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a la defensa, a la presumpció d'innocència i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-77-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Beatriz Martín Sánchez, contra l'aute de l'11 d'octubre del 2023 i contra la sentència de l'11 de maig del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-75-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de per la representació processal del Sr. Francisco José Garcia Santiago, contra la sentència del 27 de juny del 2022, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 2 de la Batllia, i, contra la sentència del 24 de març del 2023 i contra els autes del 21 de juliol i del 10 d'octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva, reconegut a l'article 10 de la Constitució, per no respectar l'efecte de cosa jutjada material, privant d'eficàcia les disposicions d'una resolució judicial ferma relativa a mesures cautelars pronunciada en el procés penal i perjudicant greument la seguretat jurídica. Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Francisco José Garcia Santiago, contra la sentència del 22 de juny del 2022, dictada per la Secció de Contenciós-Administratiu 2 de la Batllia, i, contra la sentència del 24 de març del 2023 i contra els autes del 21 de juliol i del 10 d'octubre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda l'acumulació dels dos recursos d'empara 2023-73-RE i 2023-74-RE en una sola causa i la inadmissió a tràmit de la causa acumulada 2023-73 i 74-RE.
  Editar
 • Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 5 de juliol del 2021, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, i, contra l'aute del 3 d'octubre del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-72-RE.
  Editar
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Laura Ahrtz i d'altres, contra l'aute del 22 de setembre del 2023, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia (notificat el 9 d'octubre del mateix any), per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a l'accés a la justícia, a un procés degut amb totes les garanties, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la interdicció d'indefensió, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-71-RE.
  Editar
 • Sentència del 15 de gener del 2024, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Augé Accountants, SLU, contra l'aute del 21 de setembre del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés substanciat per un tribunal imparcial i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-70-RE.
  Editar
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Centre Esportiu d'Anyós, SA (CEDASA), contra la sentència del 21 de setembre del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-69-RE.
  Editar