Sumari cronològic de causes

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Dolors Griful Rius, contra l'aute del 17 de gener del 2023, dictat per la Secció Civil 4 de la Batllia, així com contra la interlocutòria de la secretària judicial d'aquesta Secció del 18 de novembre del 2022, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut substanciat per un tribunal predeterminat per la llei i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de març del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit de la causa 2023-12-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Albert Gutiérrez Palau, contra la sentència del 27 de gener del 2023, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i per extensió contra la sentència del 8 de juny del 2022, dictada pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de març del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-11-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Anna Isabel Rubia Martínez, contra l'aute del 17 de gener del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-10-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Maria Dabad Ortuño, contra la sentència del 20 de desembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret substanciada per un tribunal imparcial, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-9-RE.
  Editar
 • Sentència del 17 d'abril del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Quirze Font Pla, contra la sentència del 22 de desembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a un judici de durada raonable i a obtenir una resolució judicial congruent, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de març del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-8-RE.
  Editar
 • Sentència del 18 de maig del 2023, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Higini Cierco Noguer, contra l'aute del 4 de gener del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i a l'accés a un tribunal, reconeguts a l'article 10 de la Constitució i a l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la defensa, al procés degut, a la seguretat jurídica i a la prohibició de discriminació garantida per l'article 14 del mateix Conveni i per l'article primer del Protocol núm. 12.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat SSMM, SLU, contra la sentència del 20 de desembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a una tutela efectiva i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda deixar sense contingut ni efecte el recurs d'empara 2023-6-RE i pronunciar el seu arxivament.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra la inactivitat del Tribunal de Corts en relació amb la causa recursos de l'Art. 194 CPP 0000096/2021 (origen 8000002/2021) que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-5-RE.
  Editar
 • Sentència del 17 d'abril del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Ali Labadna, contra l'aute del 20 de desembre del 2022, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa, a la presumpció d'innocència i a la llibertat, reconeguts als articles 10 i 9 de la Constitució.
 • Aute del 13 de març del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-4-RE.
  Editar
 • Sentència del 18 de maig del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 20 de desembre del 2022, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució i a l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la defensa, al procés degut, a la seguretat jurídica i a la prohibició de discriminació garantida per l'article 14 del mateix Conveni i a l'article primer del Protocol núm. 12.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda deixar sense contingut ni efecte el recurs d'empara 2023-3-REi pronunciar el seu arxivament.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Habitatges Premium S. T. Andorra, SL, contra la sentència del 20 de desembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda deixar el recurs d'empara 2023-2-RE sense contingut ni efecte i pronunciar el seu arxivament.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat EM-T Enginyeria i Muntatges Tècnics, SA, contra la inactivitat de la jurisdicció ordinària en relació amb les Diligències Prèvies 800002/2022 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un procés degut, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-1-RE.
  Editar
 • Sentència del 17 d'abril del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Ángel Rodríguez Montes, contra l'aute del 28 de novembre del 2022, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta "vulneració del dret fonamental a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en dret i no arbitrària, i que no produeixi indefensió efectiva", reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-79-RE.
  Editar
 • Aute del 13 de març del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Rosa Bernat Castells, titular administrativa de la societat Pintures Pi, contra l'aute del 23 de novembre del 2022, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 de gener del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-78-RE.
  Editar
 • Sentència del 13 de març del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Joan Ramón Palanca Gómez, contra la sentència del 28 de novembre del 2022, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució. 
 • Aute del 17 de gener del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-77-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Madelin Díaz Ramos, contra la sentència del 23 de novembre del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució. 
 • Aute del 9 de febrer del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-76-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Isabel Ruiz Pelegrina, contra l'aute del 7 de desembre del 2022, dictat per la Secció Civil 5 de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut, a l'assistència tècnica d'un lletrat i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-75-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Anna Maria Felipó Puigcarbó, contra la inactivitat de la Batllia en la causa judicial Execució 6000006/2022 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de desembre del 2022, que constata el desistiment del recurs d'empara 2022-74-RE i acorda el seu arxivament.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Antoni, Immaculada i Anna Maria Font Piguillem, contra l'aute del 14 de novembre del 2022, dictat per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la llibertat, a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut i a la defensa, a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili, reconeguts als articles 9, 10, 14 i 15 de la Constitució.
 • Aute del 17 de gener del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-73-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. José Luis Orobitg Jiménez i de la societat Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, contra l'aute del 25 de gener del 2022, dictat per la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia, i contra els autes del 2 d'agost i del 2 de novembre del 2022, dictats pel president del Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i, a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 20 de desembre del 2022, que acorda l'admissió parcial a tràmit del recurs d'empara 2022-72-RE.
  Editar
 • Sentència del 9 de febrer del 2023, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar