Sumari cronològic de causes

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Daniel Buyo Gine i de la Societat Anònima d'Equipament Turístic-Esportiu de la parròquia d'Encamp (SAETDE), contra la sentència del 18 d'abril del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-32-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Apartaments i Hotels 3000, SLU, contra l'aute del 20 de setembre del 2022, dictat per la Secció Civil 3 de la Batllia, i, contra l'aute del 18 d'abril del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants del dret a la defensa i dels principis processals d'audiència i de contradicció, d'igualtat processal i de bona fe processal, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-31-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Sebastià Moral Martos, contra la sentència del 18 d'abril del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-30-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Banca Privada d'Andorra, SAU, contra l'aute del 18 d'abril del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a la defensa i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-29-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. David Solanes Colell, contra la sentència del 18 d'abril del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-28-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat SSMM, SLU, contra la sentència del 17 d'abril del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a una tutela efectiva i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-27-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Juan Antonio Capel Gallego, contra la sentència del 30 de març del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-26-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 17 d'abril del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució i a l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, al procés degut, a la seguretat jurídica i a la prohibició de discriminació garantida per l'article 14 del mateix Conveni i a l'article primer del Protocol núm. 12.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-25-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Montmantell, SL, contra la sentència del 24 de març del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-24-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Zuleima Milagros Cordova Serna, contra la sentència del 27 de març del 2023, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut, a la defensa i a obtenir una resolució fonamentada en Dret i sense errors, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 8 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-23-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 30 de gener del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 17 de març del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, congruent, no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva a la jurisdicció, i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-22-RE.
  Editar
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. José Daniel Valencia León, contra la sentència del 24 de gener del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-21-RE.
  Editar
 • Sentència del 12 de juny del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Carine Montaner Raynaud, contra l'aute del 19 de gener del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 17 de març del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, congruent, no arbitrària, i que no produeixi indefensió efectiva a la jurisdicció, i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-20-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Gemma Prat Vidal, contra l'aute del 10 de maig del 2022, dictat per la Secció Civil de la Batllia, i contra l'aute del 7 de març del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-19-RE.
  Editar
 • Sentència del 12 de juny del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Josep (substituït pel Sr. Josep Ribera Baztán), Joan, Alfons, Elena i Ramon Ribera Gispert, contra la sentència del 7 de març del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-18-RE.
  Editar
 • Sentència del 12 de juny del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra la sentència del 3 de març del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-17-RE.
  Editar
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Antoni, Enric, M. Dolors, Àngel, M. Mercè i Josep M. Torres Torres, contra l'aute del 8 de març del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut i a l'assistència tècnica d'un lletrat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-16-RE.
  Editar
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Francisco Javier Beltran Gonzàlez, contra els autes del 3 i del 15 de febrer del 2023, dictats per la Secció Civil 5 de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa, a un procés degut i a l'assistència tècnica d'un lletrat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-15-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Fabienne Isabelle Ibrouchene, contra la sentència del 7 de febrer del 2023, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 17 d'abril del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-14-RE.
  Editar
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Zuleima Milagros Cordova Serna, contra la sentència del 7 de febrer del 2023, dictada pel Ple del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret i sense errors materials, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de març del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-13-RE.
  Editar
 • Sentència del 18 de maig del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar