Sumari cronològic de causes

Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Alexandre Rosell Feliu, Joan Besolí Ribalta i Pedro Andrés Ramos González, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, en relació amb la causa Delictes Majors 8000150/2015 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-53-RE.
  Editar
 • Sentència del 20 de novembre del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Jorge Torres Culla, contra la sentència del 21 de juny del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com del dret a la intimitat, reconegut a l'article 14 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-52-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat pel Sr. Emili Campos Arauz, actuant en el seu propi nom i interès, contra la sentència del 30 de juny del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent de l'article 41.1 de la Constitució, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, "en la seva vessant al dret a la defensa, al procés degut i el dret al sufragi reconeguts en l'article 10 de la Constitució. Les anteriors resolucions judicials també es troben en directa i absoluta contradicció amb el dret de tota persona a que la seva causa sigui vista equitativament per un tribunal independent e imparcial establert per la llei, que decideixi, sigui controvèrsies sobre drets o obligacions de caràcter civil, de disposar del temps i de les facilitats necessàries per preparar la seva defensa establerts en els articles 6.1, 6.3 i 17 de la Convenció Europea per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de data 4 de novembre de 1.950 i l'article 3 del Protocol número 1 a la Convenció (Dret a eleccions lliures)".
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-51-RE.
  Editar
 • Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent contra la sentència de desestimació.
  Editar
 • Sentència del 20 de novembre del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Helder Filipe Gomes Gonçalves, contra les sentències del 24 de novembre del 2017 i del 23 de novembre del 2022, dictades pel Tribunal de Corts, contra la sentència del 27 de març del 2023, contra els autes del 16 de maig del 2023 i del 21 de juny del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret i no arbitrària i que no produeixi indefensió efectiva i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-50-RE.
  Editar
 • Aute de l'11 d'octubre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Esther Delgado Mira, contra la sentència del 21 de juny del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a l'accés a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-49-RE.
  Editar
 • Sentència del 20 de novembre del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Companyia Andorrana d'Empreses Generals, SL (CAEGSL), contra la sentència del 21 de juny del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent de l'article 41.1 de la Constitució, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-48-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, contra l'aute del 30 de maig del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret i del dret al recurs, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que accepta el desistiment presentat per la recurrent i arxiva la causa.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Òscar Aristot Borràs i de la companyia d'assegurances Axa-Patrimoine, contra l'aute de l'1 de juny del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, contra la sentència del 10 de març del 2023 i l'aute del 4 de juliol del 2022, dictats pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute de conclusió de sumari del 4 d'abril del 2022, dictat per la Secció d'Instrucció 5 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant del dret a un procés degut per indeguda denegació de la prova sol·licitada, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-46-RE.
  Editar
Recursos d'empara interposats per la representació processal dels Srs. Miquel Àngel Adran Garcia i Carles Romero Puertas, contra les sentències del 29 de novembre del 2022 (86-2022 i 85-2022), dictades per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i, dels principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorable, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d'interdicció de tota arbitrarietat, establerts a l'article 3.2 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que acorda l'acumulació dels recursos d'empara 2023-44-RE i 2023-45-RE i la inadmissió a tràmit de la causa acumulada 2023-44 i 45-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, contra l'aute del 5 de maig del 2023, dictat per la Batllia de Guàrdia (Penal), per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que accepta el desistiment presentat per la recurrent i arxiva la causa.
  Editar
 • Aute del 18 de maig del 2023 que concedeix el benefici de defensa i d'assistència tècnica lletrades gratuïtes a la Sra. Magdalena Esteve Estefanell, per tal de presentar un recurs d'empara contra l'aute del 5 de maig del 2023, dictat per la Batllia de Guàrdia (Penal).
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Pere Fortó Camps, contra la sentència del 12 de maig del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució fonamentada en Dret, a la defensa i al recurs, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-42-RE.
  Editar
 • Sentència del 20 de novembre del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Fabienne Isabelle Ibrouchene, contra l'aute del 20 de gener del 2023, dictat pel Tribunal de Corts, i, contra l'aute del 16 de maig del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una resolució fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-41-RE.
  Editar
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Eduard Bajet Royo i Eduardo Mediavilla Laso, contra l'aute del 9 de maig del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i, contra l'aute del 20 de gener del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, en el marc del procediment de l'incident de nul·litat de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials; i, contra l'aute del 16 de novembre del 2022, dictat pel Tribunal de Corts, que resol el recurs d'apel·lació presentat contra l'aute del batlle instructor del 3 d'octubre del 2022, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat i de seguretat jurídica, dels drets a la informació de les persones investigades en els processos penals, a obtenir una decisió fonamentada, a la jurisdicció i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-40-RE.
  Editar
 • Aute del 7 de setembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Emili Puig Ariet, contra la inactivitat en la causa Delictes Majors 4900011/2014, la qual derivaria en una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-39-RE.
  Editar
 • Sentència del 7 de setembre del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat AXA Portugal, Companhia de Seguros, SA, contra la inactivitat en la causa penal TC-030-3/10 (Túnel dels Dos Valires) que provoca la dilació en els autes civils registrats amb el núm. 0634-1/2011, la qual derivaria en una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-38-RE.
  Editar
 • Sentència del 7 de setembre del 2023, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Sílvia Teresa Benítez, contra l'aute del 3 de maig del 2023, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-37-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Corinne Millet, actuant en nom i representació propis i en representació de la seva filla menor, i, de la Sra. Charlotte Riom contra la sentència del 2 de maig del 2023, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-36-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. José Luis Orobitg Jiménez i de la societat Orobitg Arquitectura i Enginyeria, SL, contra l'aute del 18 d'abril del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, així com contra les anteriors resolucions dictades en el marc de la mateixa causa per la Batllia i pel president del Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-35-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Manuel De Araujo Ribeiro Gomes, contra la sentència del 18 d'abril del 2023, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i, del principi dispositiu, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de juny del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-34-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Boris Meléndez Fernández, contra la sentència del 18 d'abril del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, interpretats a la llum de l'article 3.2 d'aquest mateix text que reconeix els principis de seguretat jurídica, d'interdicció de l'arbitrari i de presumpció d'innocència.
 • Aute del 18 de maig del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-33-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2023, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar