Sumari cronològic de causes

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 2 de juny del 2022, dictat pel Tribunal de Corts, i contra l'aute del 15 de juliol del 2022, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 d'octubre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-51-RE.
  Editar
 • Aute del 14 de novembre del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Patricio Mauricio Gómez Arancibia, contra la sentència del 26 de juliol del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, interpretats a la llum de l'article 3.2 d'aquesta mateixa norma que reconeix la interdicció de tota arbitrarietat, del dret a la vida familiar, reconegut als articles 13 i 14 de la Constitució, del dret a la lliure circulació i fixació de residència al Principat d'acord amb les lleis, reconegut a l'article 21 de la Constitució, i, del dret a la no expulsió del territori andorrà d'acord amb les lleis, reconegut a l'article 22 de la Constitució, tot en connexió amb els articles 5, 12 i 13 de la Declaració dels Drets Humans i amb l'article 8 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
 • Aute del 12 d'octubre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-49-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Carolina Baiget Virallonga, contra la sentència del 28 de juliol del 2021, dictada per la Secció Civil de la Batllia, i, contra la sentència de l'11 de juliol del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret fonamental a la jurisdicció, en el seu vessant dels drets a un procés degut i a obtenir una resolució judicial motivada i fonamentada en Dret, congruent i no arbitrària, i que no produeixi indefensió efectiva.
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-48-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Josep Pintat Forné, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, i dels consellers generals, Srs. Joan Carles Camp Areny i Oliver Alís Salguero, contra l'admissió efectuada per la Sindicatura del Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, publicat al Butlletí del Consell General núm. 78/2022 del 7 de juny del 2022 i contra la resolució de la Sindicatura del 28 de juny del 2022 per la qual es desestimava la petició d'inadmissió del Projecte de llei esmentat, per haver-se produït una presumpta vulneració del dret fonamental dels recurrents a exercir les funcions del seu càrrec, reconegut a l'article 25 de la Constitució, impedint l'exercici representatiu de la potestat legislativa en concordança amb els articles 1.3, 50 i 53 de la Constitució.
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-47-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de novembre del 2022, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de Y, contra la sentència del 21 de gener del 2022 i contra l'aute del 21 d'abril del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, i contra la sentència del 15 de juliol del 2022, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret fonamental a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució, i, dels drets a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la mateixa norma.
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-46-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Jordi Augé Sànchez, contra l'aute del 14 de juny del 2022, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.  
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-45-RE.
  Editar
 • Aute del 12 d'octubre del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Sílvia Teresa Benítez, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia en el marc de la causa Diligències Prèvies 1000442/2020, per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-44-RE.
  Editar
 • Sentència del 12 d'octubre del 2022, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Brahyann Flórez García, contra la sentència del 26 de maig del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de jerarquia, de seguretat jurídica i d'interdicció de tota arbitrarietat, dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la Llei, a la vida familiar, a la no expulsió del territori andorrà, i, al treball, reconeguts als articles 3.2, 10, 13, 14, 21 i 22 de la Constitució. Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Ana Lida Flórez García, contra la sentència del 20 de juliol del 2022, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels principis de legalitat, de jerarquia, de seguretat jurídica i d'interdicció de tota arbitrarietat, dels drets a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la Llei, a la vida familiar, a la no expulsió del territori andorrà, al treball, i al "dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals", reconeguts als articles 3.2, 10, 13, 14, 21, 22, 30 "et alia" de la Constitució.  
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Higini Cierco Noguer, contra l'aute de l'1 de juny del 2022, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la defensa i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial, reconeguts a l'article 10 de la Constitució i per l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals.
 • Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-42-RE.
  Editar
 • Sentència del 12 d'octubre del 2022, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Osiel Gómez Alemán, contra la sentència del 19 de maig del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-41-RE.
  Editar
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Helmut Hartung, contra l'aute del 28 de març del 2022, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia i contra l'aute del 18 de maig del 2022, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a un procés degut, a una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, interpretats a la llum de l'article 3.2 d'aquest mateix text que reconeix els principis de seguretat jurídica i d'interdicció de l'arbitrarietat.
 • Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-40-RE.
  Editar
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Natalia i Sergio Trouillet Alba, contra la sentència del 19 de maig del 2022, dictada pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable.
 • Aute del 13 de juny del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-39-RE.
  Editar
 • Sentència del 7 de setembre del 2022, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Francisco Javier Goiriena Gandarias i Montserrat Barranquero Arola, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia en el marc de la causa Diligències Prèvies 9000154/2016, per una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de juny del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-38-RE.
  Editar
 • Sentència del 7 de setembre del 2022, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Sangrà Tomàs, contra la sentència del 3 de desembre del 2021, dictada per la Secció Civil 1 de la Batllia, i contra la sentència del 12 de maig del 2022, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a la defensa, a un procés degut i a l'assistència tècnica d'un lletrat.
 • Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-37-RE.
  Editar
 • Aute del 7 de setembre del 2022, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent.
  Editar
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Marcos Suárez Cambón, contra l'aute del 7 d'abril de 2022, dictat per la Secció d'Instrucció 1 de la Batllia, i, contra l'aute del 3 de maig del mateix any, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la llibertat, reconegut a l'article 9 de la Constitució, i del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut i al recurs en matèria penal.
 • Aute del 13 de juny del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-36-RE.
  Editar
 • Sentència del 7 de setembre del 2022, que estima parcialment l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Bernardo Quintana Kawage, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 2 de la Batllia en el marc de la causa 9000121/2018, per una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de juny del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2022-35-RE.
  Editar
 • Sentència del 7 de setembre del 2022, que desestima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Crèdit Capital Immobiliari, SA, contra l'aute del 20 d'abril del 2022, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 14 de juliol del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-34-RE.
  Editar
Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Santiago Cachafeiro Loureda, contra la sentència del 22 d'abril del 2022, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a ser informat de l'acusació, a no confessar-se culpable i a no declarar contra un mateix, cosa que comporta per se una vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a la presumpció d'innocència, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 13 de juny del 2022, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2022-33-RE.
  Editar
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Josep M. Plass Sanvicente, en qualitat de marmessor del cabal relicte de la Sra. Roser Puncernau Pedro, contra la inactivitat de la Secció Civil de la Batllia en el marc de la causa Ordinari 2100118/2005, per una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de maig del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2022-32-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2022, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Raul i Jorge Davies Cellini i de la Sra. Andrea Cotrim Vieira, contra la inactivitat de la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia en el marc de la causa Diligències Prèvies 8000232/2015, per una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
 • Aute del 12 de maig del 2022, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2022-31-RE.
  Editar
 • Sentència del 14 de juliol del 2022, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent.
  Editar