2023-85-RE

Estat
Data
Registre nº
539-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, contra l'aute del 27 de novembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a un procés degut, a la seguretat jurídica i a no ser discriminat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, així com la dels drets a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge, reconeguts a l'article 14 de la Constitució.

Aute del 15 de gener del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-85-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: