Naturalesa i competències

El Títol VIII de la Constitució del Principat d ́Andorra (en endavant CA) regeix el Tribunal Constitucional, que és l'intèrpret suprem de la Constitució.

El Tribunal Constitucional actua jurisdiccionalment i les seves sentències vinculen els poders públics i els particulars (article 95 CA).

El Tribunal Constitucional és independent dels altres òrgans constitucionals i està sotmès únicament a la Constitució i a la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

Sense perjudici de les disposicions de les convencions i tractats internacionals vàlidament ratificats per Andorra, les resolucions i sentències del Tribunal Constitucional no són recurribles.

Els precedents que el Tribunal estableixi constitueixen criteris interpretatius autovinculants, no obstant això el Tribunal pot modificar, de manera motivada, aquests precedents per majoria absoluta dels seus membres.

D'acord amb l'article 98 de la CA, el Tribunal Constitucional coneix:

  • Dels processos d'inconstitucionalitat contra les lleis, els decrets legislatius i el Reglament del Consell General. · Dels requeriments de dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre lleis i tractats internacionals.

  • Dels processos d'empara constitucional.

  • Dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals.