2023-70-RE

Causa 2023-70-RE

(Augé Accountants, SLU c/ Principat d'Andorra)

 

Número de registre 443-2023. Recurs d'empara

 

Aute del 19 de desembre del 2023

_________________________________________________________________

BOPA núm. 2, del 3 de gener del 2024

 

 

 

En nom del Poble Andorrà;

 

El Tribunal Constitucional;

 

 

Atès l'escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 28 de novembre del 2023, per la representació processal de la societat Augé Accountants, SLU, mitjançant el qual interposa un recurs de súplica contra l'aute del Tribunal Constitucional del 20 de novembre del 2023 sobre la inadmissió a tràmit de la causa 2023-70-RE;

 

 

Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41.2 i 98 c);

 

Vista la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, especialment els articles 38 i 89.2;

 

Vist l'aute esmentat del Tribunal Constitucional del 20 de novembre del 2023;

 

 

Escoltat l'informe del magistrat ponent, Sr. Dominique Rousseau;

 

 

 

1. Arguments de la societat recurrent

 

- La societat recurrent retreu al Tribunal Constitucional no haver considerat que la manca d'imparcialitat de la batlle era un motiu legítim de recusació i haver, per tant, inadmès a tràmit el seu recurs d'empara.

 

- Addueix que el dret a un procés degut, el qual comprèn el principi d'imparcialitat del jutge, és directament invocable davant aquest Tribunal i afegeix que aquest motiu hagués hagut de portar-lo a anul·lar l'aute que desestimava la recusació sol·licitada.

 

- Recorda que va aportar múltiples proves del comportament parcial de la batlle recusada suficients per entendre que les seves accions no complien cap paràmetre d'aparença d'imparcialitat.

 

- Per tot això, demana al Tribunal Constitucional que tingui aquest recurs de súplica per presentat i, per tant, que accepti a tràmit el seu recurs d'empara.

 

 

 

2. Fonaments jurídics del Tribunal Constitucional

 

2.1. D'acord amb la jurisprudència constant del Tribunal Constitucional, l'acceptació d'un recurs de súplica està essencialment condicionada per la presentació, per part del recurrent, d'elements de fet o de dret que no hagin pogut ser tinguts en compte en la decisió constitucional impugnada (veg. p. ex. entre d'altres, les causes 2012-29-RE, 2013-24-RE, 2014-38-RE, 2016-11-RE, 2016-59-RE, 2018-3-RE, 2018-7-RE, 2018-19-RE, 2019-60-RE, 2019-63-RE, 2019-69-RE, 2020-5-RE, 2020-6-RE, 2020-17-RE, 2020-40-RE, 2021-54-RE, 2021-56-RE, 2021-86-RE, 2022-14-RE, 2022-45-RE, 2022-79-RE, 2023-41-RE i 2023-50-RE).

 

2.2. En aquesta causa, el recurrent reprodueix en el seu recurs de súplica els mateixos arguments que va desenvolupar en el seu recurs d'empara: el fet que la batlle hagués acceptat una prova proposada per la part adversa una vegada exhaurit el termini legal per fer-ho; que hagués acceptat que la part adversa modifiqués la causa petendi després que el termini per presentar al·legacions i proposicions de proves s'hagués extingit; que hagués acceptat com a prova unes gravacions retallades i descontextualitzades; i, que hagués desestimat les seves protestes contra l'admissió d'aquesta darrera prova manipulada.

 

2.3. Addueix que aquests fets constitueixen una manca d'imparcialitat de la batlle que vulnera directament el dret a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial, circumstància que justifica doncs la seva demanda de recusació.

 

2.4. Tanmateix, la societat recurrent no proposa cap argument de dret nou, ni cap element de fet nou respecte d'aquells que ja va exposar en el seu recurs d'empara.

 

2.5. El Tribunal Constitucional va donar resposta a aquests arguments, recordant, com ja ho havia fet la Sala Civil en l'aute impugnat del 21 de setembre del 2023, que la seva demanda de recusació no estava fonamentada en cap dels motius establerts a l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia i que els defectes de motivació de les decisions judicials s'impugnaven a través dels recursos jurisdiccionals i no mitjançant recusacions.

 

2.6. Per tant, a manca d'elements de fet o de dret nous, aquest recurs de súplica ha de ser desestimat.

 

 

Per tot això que s'ha exposat,

 

El Tribunal Constitucional del Principat d'Andorra,

 

 

Decideix:

 

1. Desestimar el recurs de súplica formulat per la representació processal de la societat Augé Accountants, SLU contra l'aute del Tribunal Constitucional del 20 de novembre del 2023 sobre la inadmissió a tràmit de la causa 2023-70-RE.

 

 

2. Notificar aquest aute a la representació processal de la societat recurrent, al president de la Batllia, al president del Tribunal Superior de Justícia i al Ministeri Fiscal.

 

 

3. Publicar aquest aute, d'acord  amb  allò  que  disposa  l'article 5 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

 

 

Acordat a Andorra la Vella, el 19 de desembre del 2023.

 

 

 

 

Jean-Yves Caullet                                                            Joan Manel Abril Campoy

President                                                                                             Vicepresident

 

 

 

 

Dominique Rousseau                                                        Josep-D. Guàrdia Canela

Magistrat                                                                                                     Magistrat