2023-76-RE

Causa 2023-76-RE

(Junquera Garcia c/ Principat d'Andorra)

 

Número de registre 493-2023. Recurs d'empara

 

Aute del 20 de novembre del 2023

_________________________________________________________________

BOPA núm. 146, del 29 de novembre del 2023

 

 

 

En nom del Poble Andorrà;

 

El Tribunal Constitucional;

 

Atès l'escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 15 de novembre del 2023, per la representació processal del Sr. Tomàs Junquera Garcia, mitjançant el qual interposa un recurs d'empara contra la inactivitat de la Batllia en relació amb la causa 7000004/2023 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució, i, atès que demana al Tribunal Constitucional que atorgui l'empara sol·licitada, que declari la vulneració del dret esmentat, que commini la Secció d'Instrucció Especialitzada 3 de la Batllia a concloure la instrucció en un termini màxim de 4 mesos, que declari que el recurrent té dret a ser indemnitzat en la quantia que determini la jurisdicció ordinària, fent un pronunciament especial sobre el fet que el recurrent té embargats 378.587,85 €, import que ha deixat de donar-li qualsevol rendiment des de l'any 2019;

 

 

Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41.2, 98 c) i 102;

 

Vista la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, especialment el títol IV, capítols primer i sisè;

 

 

Considerant que el recurs d'empara ha estat formulat i presentat amb les condicions fixades per la Constitució i per l'article 36 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional;

 

 

Escoltat l'informe del magistrat ponent, Sr. Joan Manel Abril Campoy;

 

 

Decideix:

 

1. Admetre a tràmit, sense efectes suspensius, el recurs d'empara 2023-76-RE interposat pel Sr. Tomàs Junquera Garcia contra la inactivitat de la Batllia en relació amb la causa 7000004/2023.

 

 

2. Notificar aquest aute al recurrent, al president de la Batllia i al Ministeri Fiscal.

 

 

3. Publicar aquest aute, d'acord amb allò que disposa l'article 5 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

 

Acordat a Andorra la Vella, el 20 de novembre del 2023.

 

 

 

 

Jean-Yves Caullet                                                             Joan Manel Abril Campoy

President                                                                                              Vicepresident

 

 

 

 

Dominique Rousseau                                                        Josep-D. Guàrdia Canela

Magistrat                                                                                                     Magistrat