2024-1-RE

Causa 2024-1-RE

(República Bolivariana de Venezuela c/ Principat d'Andorra)

 

Número de registre 4-2024. Recurs d'empara

 

Aute del 15 de gener del 2024

_________________________________________________________________

BOPA núm. 11, del 24 de gener del 2024

 

 

En nom del Poble Andorrà;

 

El Tribunal Constitucional;

 

Atès l'escrit presentat i registrat al Tribunal Constitucional, el 8 de gener del 2024, per la representació processal de la República Bolivariana de Venezuela, mitjançant el qual interposa un recurs d'empara contra l'aute del 27 de novembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució, i, atès que demana al Tribunal Constitucional que atorgui l'empara sol·licitada, que declari la vulneració dels drets esmentats i que declari l'admissió en qualitat d'actor civil de la República Bolivariana de Venezuela en el marc de la causa penal que l'afecta;

 

Vista la Constitució, especialment els articles 10, 41.2, 98 c) i 102;

Vista la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, especialment el títol IV, capítols primer i sisè;

 

Considerant que el recurs d'empara ha estat formulat i presentat amb les condicions fixades per la Constitució i per l'article 36 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional;

 

Escoltat l'informe del magistrat ponent, Sr. Josep-D. Guàrdia Canela;

 

Decideix:

 

1. Admetre a tràmit, sense efectes suspensius, el recurs d'empara 2024-1-RE interposat per la representació processal de la República Bolivariana de Venezuela contra l'aute del 27 de novembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia.

 

2. Notificar aquest aute a la representació processal de la part recurrent, a la representació processal dels Srs. Diego Salazar Carreño, Luís Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo, Rosycela Díaz Gil i Estíbaliz Basoa La Hidalga, a la representació processal dels Srs. Jordi Guimo Torrent i Javier Alvarado Ochoa, a la representació processal dels Srs. Daniel German Zamora Avila, Zulma Vianeth Sanabria Corso, Roberto Javier Cobucci Mugica i de Xavier Mayol Gonzalez i de la societat CGC Ltda. Inc. (Panamà), a la representació processal dels Srs. Cristina Lozano Bonet, Anna Piñero Carrabina, José Luís Zabala i Ramon Arias Lanz, a la representació processal dels Srs. Carmelo Urdaneta, Pablo Noya, Íngrid Sánchez, Ceicirée Casanova, Claudia Paola Suarez, Fidel Ramírez, Reinaldo Ramírez, Mariela Mercedes Matheus Baptista, Luís Tenorio i Carlos Luengo, a la representació processal de la BPA, SA, al Govern, al Ministeri Fiscal, al president de la Batllia, a la presidenta del Tribunal de Corts, al president del Tribunal Superior de Justícia i al Ministeri Fiscal.

 

3. Publicar aquest aute, d'acord amb allò que disposa l'article 5 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

 

Acordat a Andorra la Vella, el 15 de gener del 2024.

 

 

 

Jean-Yves Caullet                                                            Joan Manel Abril Campoy

President                                                                                             Vicepresident

 

Dominique Rousseau                                                        Josep-D. Guàrdia Canela

Magistrat                                                                                                     Magistrat