2000-1-DP

Estat
Data
Registre nº
349-2000
Resum de la causa:
Procediment de dictamen previ sobre l’adequació a la Constitució de les lleis instat pels representants personals de S.E. els Coprínceps d’Andorra, en relació amb la Llei qualificada d’immigració, text aprovat pel Consell General en la sessió del dia 9 de novembre del 2000.
Aute del 9 de febrer del 2001, que declara que la Llei qualificada d’immigració, de data 9 de novembre del 2000, incorre en vici d'inconstitucionalitat, pel que fa als articles 6.1, 26, 27, 29 i 30, i a la disposició addicional segona, per ser contraris als articles de la Constitució dels que es fa esment en el dictamen precedent, en els termes que en aquest es precisen, i per tant no pot ser sancionada per cap dels dos coprínceps. Editar
Aute del 13 de desembre del 2000, que acorda l’admissió a tràmit del procediment de dictamen previ 2000-1-DP i l’ampliació en deu dies naturals del termini de quinze dies naturals previst per la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, perquè el Consell General i el Ministeri Fiscal puguin presentar les seves contestacions. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: