2000-1-RE

Estat
Data
Registre nº
25-00
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Fèlix Guy Robert Chazel contra els autes de data 24 de novembre i 23 de desembre de 1999, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 d’abril del 2000, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 14 de març del 2000, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2000-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: