2000-3-RE

Estat
Data
Registre nº
48-00
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Enric París Torres contra l’aute de data 24 de novembre de 1999, dictat pel batlle de guàrdia i contra la sentència de data 1 de febrer del 2000, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el decurs del procediment urgent i preferent previst a l’article 41.1 de la Constitució, per presumpta vulneració dels drets reconeguts als articles 6, 10 i 25 de la Constitució i als articles 6 i 14 de la Convenció europea per a la salvaguarda dels drets humans i llibertats fonamentals, mitjançant el qual es demanava l’anul·lació de tot el procediment seguit per a l’elecció del membre representant del conjunt de batlles i magistrats al Consell Superior de la Justícia, en aplicació de l’edicte d’11 d’agost de 1999.
Aute del 14 de març del 2000, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2000-3-RE. Editar
Sentència del 12 de maig del 2000, que decideix no atorgar l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: