2001-19-RE

Estat
Data
Registre nº
208-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel Sr. Josep A. Parramon Llavet, d’acord amb les disposicions de l’article 87 de la Llei qualificada de la justícia, per presumpta vulneració del dret a un procés degut i del dret a la defensa reconeguts a l’article 10 de la Constitució, en el marc del procediment disciplinari al qual fa referència el capítol sisè del títol V de la Llei qualificada de la justícia.
Aute del 12 de desembre del 2001, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent Editar
Aute del 15 de novembre del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-19-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: