2001-22-RE

Estat
Data
Registre nº
268-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. M. Dolors March Vila, i dels Srs. Fermí Call Camp i Octavi Font Salvadó contra la sentència de data 19 d’abril del 2001, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a un procés degut i del dret a obtenir una resolució fonamentada en dret reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de desembre del 2001, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 15 de novembre del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-22-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: