2002-13-RE

Estat
Data
Registre nº
334-02
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Pedro Luís Yáñez Román i de les Sres. Patrícia, Virgínia i Cristina Yáñez de Aldecoa, contra els autes del 25 de setembre i del 27 de novembre del 2002, dictats per la Batllia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en dret, del dret a un procés degut i del dret a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 23 de desembre del 2003, que acorda el decaïment de l’acció per incompareixença del recurrent, d’acord amb l’article 36.4 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional i l’arxiu del recurs d’empara 2002-13-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: