2002-3-RE

Estat
Data
Registre nº
91-02
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les Sres. Carme Alemany Filba i Carolina Borra Alemany, contra els autes de dates 24 de gener i 8 de març del 2002, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 9 de maig del 2002, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2002-3-RE. Editar
Sentència del 5 de juliol del 2002, que decideix atorgar l’empara sol·licitada per la part recurrent Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: