2003-15-RE

Estat
Data
Registre nº
544-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Comunitat de propietaris de l’edifici Vilars I, de les Sres. Maria Meritxell Joval Perebort, Carmen Lora Saez i Mercedes Pariente Auday i dels Srs. Enric Dilmé Bejarano, Joan Buen Regué, Carles Gras Fernández, Bonaventura Sirvent Puig i Josep Antoni Figueredo Salmeron, contra l’aute del 22 de setembre del 2003 i contra la sentència del 28 de maig del 2003, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, contra la sentència del 5 d’abril del 2002, dictada per la Secció Administrativa de la Batllia, i contra la desestimació per silenci administratiu dels recursos administratius de reposició i alçada registrats el 27 de maig de 1999 amb el número 16961 interposats pels Srs. Josep Vidal Escoll i Josep Guillán González, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, del dret al procés degut i del dret a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 23 de desembre del 2003, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2003-15-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2004, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: