2004-1-RE

Estat
Data
Registre nº
26-04
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les Sres. Carme Alemany Filba i Carolina Borra Alemany, contra els autes de dates 23 d’octubre i 22 de desembre del 2003, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, del dret a un procés degut i del dret a un procés de durada raonable, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2004, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2004-1-RE. Editar
Sentència de l’1 de juny del 2004, que estima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: