2005-21-RE

Estat
Data
Registre nº
292-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Artur Garcia Pla, contra els autes del 21 de novembre del 2003 i del 29 de març del 2005, dictats pel president del Tribunal de Corts, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés de durada raonable, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 d’octubre del 2005, que acorda declarar improcedent la demanda d’aclariment presentada contra la sentència. Editar
Aute del 13 de juliol del 2005, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2005-21-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2005, que atorga l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: