2005-29-RE

Estat
Data
Registre nº
482-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Amadeu Dos Santos Lopes, contra la sentència del 12 de gener del 2005, dictada pel Tribunal de Corts, contra la sentència del 2 de juny del 2005 i contra l’aute del 8 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la defensa, del dret a la presumpció d’innocència, del dret a obtenir una decisió fonamentada en dret i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 21 de febrer del 2006, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-29-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: