2007-27-RE

Estat
Data
Registre nº
369-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Jordi Rich Malé, contra la sentència del 24 de maig del 2007 i contra l’aute del 10 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració dels drets a obtenir una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-27-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: