2007-3 i 6-RE

Estat
Data
Registre nº
50-2007 i 72-2007
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. F. A. F., contra els autes del 6 de novembre del 2006 i del 6 de desembre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts i contra els autes del 8 i del 23 de gener del 2007, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets a la defensa, a la jurisdicció, a obtenir una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. F. A. F., contra l’aute del 23 de novembre del 2006, dictat pel batlle de guàrdia i contra la sentència del 30 de gener del 2007, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el decurs del procediment urgent i preferent previst a l’article 41.1 de la Constitució.
Aute del 25 de maig del 2007, que acorda l’admissió a tràmit dels recursos d’empara 2007-3 i 6-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2007, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: