2007-40-RE

Estat
Data
Registre nº
476-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Teodorico Chueca Guarnieri i Sebastià París Fernàndez, contra la sentència del 27 de març del 2007, dictada pel Tribunal de Corts, i contra les sentències del 7 de setembre i del 4 d’octubre del mateix any, dictades per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat, a la presumpció d’innocència, a no declarar contra un mateix, a no confessar-se culpable, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2007, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2007-40-RE. Editar
Sentència del 12 de març del 2008, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: