2007-5-RE

Estat
Data
Registre nº
70-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Robert Cachafeiro Filloy, contra els autes del 10 de febrer del 2006 i del 22 de gener del 2007, dictats pel president del Tribunal de Corts, per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 de maig del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-5-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: