2008-16-RE

Estat
Data
Registre nº
223-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Picart Sànchez, contra l’Acord del Consell General del 18 d’octubre del 2007, que declara “la utilitat pública i necessitat d’ocupació de l’Hotel Rosaleda d’Encamp, bé immoble declarat d’interès cultural en la classificació de monument (...) i la necessitat d’ocupació definitiva del bé i d’adquisició dels drets patrimonials afectats, amb les tres parcel·les afectades i les construccions existents, en la forma i condicions que resulten de l’expedient d’expropiació i de l’Informe raonat del Govern del 23 de maig del 2007”, per presumpta vulneració del dret a la propietat privada, reconegut a l’article 27 de la Constitució.
Aute del 6 d’octubre del 2008, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2008-16-RE. Editar
Sentència del 3 de desembre del 2008, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: