2008-29-RE

Estat
Data
Registre nº
405-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Joan Baró Borràs, David Baró Pérez i Raül Baró Pérez, contra la sentència del 19 de juny del 2008 i contra l’aute del 18 de setembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10.1 de la Constitució.
Aute del 2 de març del 2009, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2008-29-RE. Editar
Sentència del 8 de juny del 2009, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: