2008-32-RE

Estat
Data
Registre nº
525-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Elisabeth Pedescoll Valero, contra la sentència del 16 de setembre del 2008 i contra l’aute del 24 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució i, per extensió, del dret de petició, reconegut a l’article 23 de la Constitució.
Aute del 27 d’abril del 2009, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 30 de març del 2009, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-32-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: