2009-10-RE

Estat
Data
Registre nº
152-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Albert Pujol Otero, contra les sentències del 19 de febrer del 2009 i del 2 d’abril del mateix any, dictades per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant del dret a un procés degut, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de juliol del 2009, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-10-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: