2009-8-RE

Estat
Data
Registre nº
149-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat AS DE PIC, SA, contra la sentència del 29 de gener del 2009, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, del dret a obtenir una resolució fonamentada en Dret i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute de l’1 de febrer del 2010, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-8-RE. Editar
Aute del 12 d’octubre del 2009, que acorda estimar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 8 de juny del 2009, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2009-8-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: