2010-26-RE

Estat
Data
Registre nº
393-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat mercantil Construccions Antelo, SA (COANSA), contra els autes del 27 de maig del 2010 i del 15 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 8 de novembre del 2010, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-26-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: