2010-33-RE

Estat
Data
Registre nº
487-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la companyia d’assegurances “Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A.”, contra els autes del 5 d’agost del 2010 i del 8 d’octubre del mateix any, dictats per la Secció d’Instrucció de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i del dret a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 10 de gener del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-33-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: