2010-36-RE

Estat
Data
Registre nº
527-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de les Sres. Ester Aires Dupre i Adelaida Saez Castejon i dels Srs. Julian Garcia Argente, Antonio Javier Almeida Carmona i José Caracuel Rodriguez, contra l’aute del 26 d’octubre del 2010, dictat per la Secció d’Instrucció de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució, en relació amb els drets a la defensa i a l’assistència tècnica d’un lletrat, així com al dret a un procés degut.
Aute del 10 de gener del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-36-RE. Editar
Aute del 7 de febrer del 2011, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 7 de febrer del 2011, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: