2010-6-RE

Estat
Data
Registre nº
77-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per les representacions processals respectives dels Srs. Manel Gil Godoy i Manuel Espejo Espejo, contra la sentència del 20 de juny del 2006 i contra l’aute del 27 de maig del 2009, dictats pel Tribunal de Corts, i, contra la sentència del 27 de novembre del 2009 i contra l’aute del 28 de gener del 2010, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets recollits a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 12 d’abril del 2010, que acorda l’admissió parcial a tràmit del recurs d’empara 2010-6-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2010, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: