2011-1-PI

Estat
Data
Registre nº
663-11
Resum de la causa:
Procés incidental d’inconstitucionalitat interposat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, que planteja davant el Tribunal Constitucional la qüestió de si l’article 104.11 del Codi de relacions laborals estableix una doble pena per exigir que la tercera falta greu, i que origina l’acomiadament del treballador, sigui igualment sancionada, cosa que vulneraria el principi constitucional de tolerància o de proporcionalitat, reconegut a l’article 1.2 de la Constitució, el principi de seguretat jurídica, reconegut a l’article 3.2 de la Constitució, però, sobretot el dret internacional públic vigent al Principat, concretament, l’article 4.1 del Protocol núm. 7 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals i l’article 14.7 del Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics.
Aute del 3 de febrer del 2012, que acorda l’admissió a tràmit de l’acció incidental d’inconstitucionalitat 2011-1-PI. Editar
Sentència del 4 de juny del 2012, que declara que l’article 104.11 del Codi de relacions laborals no és contrari a la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: