2011-13-RE

Estat
Data
Registre nº
179-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat SAETDE, contra la sentència del 25 de novembre del 2010 i contra l’aute del 4 de març del 2011, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de novembre del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-13-RE. Editar
Sentència del 3 de febrer del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: