2011-26-RE

Estat
Data
Registre nº
410-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Alexandre Delgado Beltrame, contra la sentència del 30 de maig del 2011 i contra l’aute del 8 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a la presumpció d’innocència, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de novembre del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2011-26-RE. Editar
Aute del 10 de gener del 2012, que acorda estimar el recurs de súplica presentat i que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-26-RE. Editar
Sentència del 2 d’abril del 2012, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: