2011-4-RE

Estat
Data
Registre nº
26-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Antoni Clascà Calvo, contra la sentència del 18 de novembre del 2010 i contra l’aute del 20 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució, en relació amb els drets a la defensa i a un procés degut, així com als principis de legalitat i de presumpció d’innocència.
Aute del 10 de maig del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2011-4-RE. Editar
Sentència del 4 de juliol del 2011, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: