2012-17-RE

Estat
Data
Registre nº
321-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Gemma Prat Vidal, contra la sentència del 18 de gener del 2011, dictada per la Secció Civil de la Batllia, contra la sentència del 30 d’abril del 2012 i contra l’aute del 31 de maig del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 3 de desembre del 2012, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2012-17-RE. Editar
Aute del 7 de gener del 2013, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: