2012-22-RE

Estat
Data
Registre nº
485-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de l’entitat bancària Mora Banc Grup, SA, contra els autes del 27 de juliol del 2012 i del 17 d’octubre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, i més concretament, del dret a un procés degut, del dret al recurs, al principi del contradictori, al principi de la igualtat d’armes i de la presumpció d’innocència, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 3 de desembre del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2012-22-RE. Editar
Sentència del 15 de març del 2013, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: