2013-22-RE

Estat
Data
Registre nº
311-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Victor Guy Llansol i Jerôme Llansol, contra els autes del 12 d’abril del 2013 i del 23 de maig del mateix any, dictats per la Secció d’Instrucció de la Batllia, per una presumpta vulneració de l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2013, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-22-RE. Editar
Sentència del 2 de desembre del 2013, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: