2013-9 i 13-RE

Estat
Data
Registre nº
131-2013 i 147-2013
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Tabacs Marfany, SA, contra l’aute de l’1 de març del 2013, dictat per la Secció d’Instrucció de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Tabacs Marfany, SA, contra la diligència de la Batllia del 19 de febrer del 2013, contra la decisió no motivada de la Batllia de “clonar” el disc dur de la societat recurrent i contra l’aute del 20 de març del 2013, dictat per la mateixa Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució en el doble vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret i del dret a un procés degut i per una vulneració del dret substantiu a la intimitat de l’article 14 de la Constitució, en el vessant de la privacitat de les dades d’empresa.
Aute de l’11 de juny del 2013, que acorda l’acumulació dels recursos 2013-9-RE i 2013-13-RE i l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-9 i 13-RE. Editar
Sentència del 7 d’octubre del 2013, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: