2014-1-PI

Estat
Data
Registre nº
48-2014
Resum de la causa:
Acció incidental d’inconstitucionalitat interposada per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, que planteja davant el Tribunal Constitucional la qüestió de saber si el redactat dels articles 1.1 b) i 2 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, així com les disposicions addicionals primera i segona del mateix text legal, han vulnerat o no el principi d’igualtat previst a l’article 6 de la Constitució i/o l’article 37 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2014, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-1-PI. Editar
Sentència del 5 de maig del 2014, que declara improcedent el procés incidental d’inconstitucionalitat interposat en relació amb la qüestió de saber si les disposicions addicionals primera i segona de la Llei 2/2012, del 15 de març, de contenció de la despesa pública en matèria de personal han vulnerat el principi d’igualtat, establert a l’article 6 de la Constitució i declara que els articles 1.1 b) i 2 de la Llei 2/2012 esmentada no són contraris a la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: