2015-10-RE

Estat
Data
Registre nº
91-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Construccions Quiles, SLU, contra els autes del 9 d'octubre del 2014 i del 5 de febrer del 2015, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10.1 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a un tribunal imparcial i a un procés degut.
Aute de l'11 de maig del 2015, que acorda l’admissió a tràmit de la causa 2015-10-RE. Editar
Sentència del 14 de juliol del 2015, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: