2015-20-RE

Estat
Data
Registre nº
288-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Fidel Soler Vert i Teresa Castellà Bonet, contra la sentència del 9 d'abril del 2015 i contra l'aute del 9 de juny del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2015, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2015-20-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: